Kartanon venekerho ry

Vuodesta 1962

Satamaohjesäännöt

Säännöt on vahvistettu kerhon syyskokouksessa 2021.

1 §

Kerhon valvonnassa on Kulosaaren Kartanon kivilaiturin viereisen uimahuoneen ja Kivinokan rajalla olevan kaislikon välinen alue.

2 §

Ranta-alueella tulee jokaisen noudattaa Kartanon Venekerho ry:n sääntöjä, Satamaohjesääntöjä ja Kerhon hallituksen antamia ohjeita ja määräyksiä.

3 §

Kerhon jäsen on velvollinen noudattamaan satama-alueelle ja kerhon toimitiloissa siisteyttä ja hyvää järjestystä. Wc:n ja suihkutilojen siisteydestä huolehtivat niiden käyttäjät.

Lintujen ruokinta on kielletty koko rannassa.

4 §

Venepaikan hallinnan edellytyksenä on kerhon maksujen suoritus. Veneen omistajan/haltijan pitää olla sama henkilö kuin venepaikkaluetteloon merkitty kerhon varsinainen jäsen. Venepaikkaa ei saa vuokrata edelleen, lainata, eikä venepaikkaa voi luovuttaa veneen myynnin yhteydessä uudelle omistajalle.

Venepaikan haltija, joka haluaa muutosta venepaikkaansa, esittää pyyntönsä satamakapteeneille tai jäsenasiainhoitajalle.

Jos venepaikan haltija luopuu laituripaikastaan viimeistään 31.5., palautetaan kuluvan vuoden venepaikkamaksu täysimääräisenä. Jäsenmaksua ei palauteta.

Henkilö, joka liittyy kerhon jäseneksi 1.9. jälkeen, maksaa kuluvan vuoden laituripaikkamaksusta 50 %, muut maksut normaalisti.

Kerhon jäseneksi hyväksymisen valintajärjestys: 1. JHL:n jäsenyys, 2. helsinkiläisyys, 3. muu

5 §

Jokainen on omalta osaltaan myös velvollinen huolehtimaan, että telakoinnissa ja vesillelaskussa käytetyt apuvälineet korjataan niille osoitettuun paikkaan.

Roskat on lajitteluohjeiden mukaisesti laitettava jäteastioihin. Jäteöljyt on laitettava niille varattuun astiaan ja muut ongelmajätteet on itse toimitettava pois rannasta niille varattuihin keräyspisteisiin.

6 §

Maasähkö, ilman erikseen suoritettua sähkönkäyttömaksua, on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön, esim. akkujen lataukseen tai veneen kunnostamisessa käytettyjen sähkölaitteiden kohtuulliseen käyttöön. Sähkölämmittimien käyttö on ehdottomasti kielletty veneissä.

Käytettävien sähkölaitteiden on oltava asianmukaiset määräysten täyttäviä. Sähkökaapeleiden/johtojen on oltava ulkokäyttöön sopivia, eivätkä ne saa kulkea maassa.

7 §

Vartiointi ja talkootyö ovat Kerhon venepaikan haltijalle kuuluva velvollisuus venepaikkaluettelon mukaisesti. Talkootyön määrän päättää hallitus vuosittain tilanteen/tarpeen mukaan.  Venepaikan haltija on vastuussa vartiovuorostaan. Esteen sattuessa on hankittava sijainen, joka voi olla KaVk:n jäsen tai täysi-ikäinen perheenjäsen.

Venepaikan haltija, joka ilman hyväksyttävää syytä jättää tehtävänsä täyttämättä, joutuu suorittamaan laiminlyöntimaksun talkoo- ja/tai vartiotunneilta. Laiminlyöntimaksun määrää kerhon syykokous vuosittain.

Varavartijalle suoritettava kulukorvaus tulee aina venepaikan haltijan maksettavaksi, vaikka kerhon hallitus vapauttaisi venepaikan haltijan yksittäisestä vartiovuorosta.

Venekerhon järjestämistä talkoista on vapautettu kaikki 75 vuotta täyttäneet jäsenet. Ei koske vartiointivelvollisuutta.

8 §

Vartiovuoro suoritetaan parivartiointina. Vartiointia ei saa suorittaa yksin. Molemmat vartijat kuittaavat vuoronsa ja olennaiset tapahtumat vartiopäiväkirjaan. Vartiointialue on Venekerhon hallinnoima alue rakennuksineen. Vartiointikierroksella tarkistetaan veneiden kiinnitykset ja avoveneistä sadevesien määrä.

9 §

Kerho ei vastaa ranta-alueella olevista veneistä eikä muista varusteista.

10 §

Veneiden telakointi on sallittu 20.9.–4.6. Poikkeustapauksista on aina sovittava erikseen satamakapteenien kanssa. Talvitelakoinnin paikan määräävät satamakapteenit.

Talvehtimismaksu jäseneltä, jolla ei ole venepaikkaa, tai kerhon ulkopuoliselta on samansuuruinen kuin laituripaikkamaksu.

11 §

Veneiden kiinnityksen laituriin on oltava huolellinen ja pitävä. Kaikissa laiturikiinnitykseen tarkoitetuissa köysissä on käytettävä joustimia.

Laitasuojien (lepuuttajien) on oltava asianmukaiset veneen koon mukaan. Veneen omistaja on velvollinen korvaamaan veneensä puutteellisesta kiinnityksestä aiheutunut vahinko.

12 §

Kesäkaudella veneen ollessa laiturissa yöpyminen siinä on sallittu. Asiasta on ilmoitettava vartiovuorossa oleville henkilöille.

Ilmoitus on myös tehtävä, jos veneellä lähdetään liikkeelle illalla myöhempään tai aamulla varhain. Näin varmistuu, että asialla ovat oikeat henkilöt.

13 §

Rekisteröidyn trailerin voi säilyttää rannassa ainoastaan silloin, kun se on merkitty kerhon traileripaikkaluetteloon, säilytysmaksu on maksettu ja trailerissa on nimilappu tai venepaikan numero. Traileripaikkaa pitää hakea kirjallisesti, ja paikkojen ollessa täynnä hakija jää jonoon. Rekisteröimättömiin trailereihin suhtaudutaan kuin pukkeihin ja ne säilytetään lautatarhassa päällekkäin.

14 §

Kerhon kannatusjäsen, joka aloittaa jälleen veneilyn, saa hallituksen päätöksellä jäsenanomuksesta takaisin kerhon varsinaisen jäsenyyden, eikä hänen tarvitse suorittaa uudelleen liittymismaksua.

Venepaikan haltijan kuollessa leski tai samassa taloudessa asuva avopuoliso pääsee hallituksen päätöksellä jäsenanomuksesta kerhon varsinaiseksi jäseneksi, eikä hänen tarvitse suorittaa liittymismaksua. Leskeltä/avokumppanilta ei myöskään peritä kuluvan vuoden jäsen- ja laituripaikkamaksua, jos edesmennyt jäsen on sen jo kerholle suorittanut.

Venepaikan haltijan kuollessa omainen alenevassa polvessa pääsee hallituksen päätöksellä jäsenanomuksesta kerhon varsinaiseksi jäseneksi. Pitää maksaa jäsen- ja liittymismaksu.

15 §

Veneiden vuokraaminen on kielletty.

16 §

Kerhon jäsenet, jotka eivät noudata näitä sääntöjä, voidaan hallituksen päätöksellä kahden (2) varoituksen jälkeen erottaa kerhon jäsenyydestä.